keskiviikko 3. joulukuuta 2014

Johdanto: Kestävä tulevaisuus

Kestävä tulevaisuus ympäristöopin ja käsityön näkökulmista

Suunnittelemamme opetuskokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt pohjautuvat täysin POPS 2016 -luonnoksen ympäristöopin ja käsityön tavoitteisiin ja sisältöalueisiin. Kokonaisuus soveltuu siis suoraan osaksi alakoulun viimeisten luokkien ympäristöopin ja käsityön opetusta.
Kokonaisuuden tavoitteena on auttaa oppilasta tiedostamaan itsensä aktiivisena osana ympäristöä ja löytämään omat vaikutusmahdollisuutensa. Oppituntien ja projektien tavoitteena on ohjata oppilasta tarkastelemaan ympäristönsä ilmiöitä eri näkökulmista, tekemään havaintoja ja johtopäätöksiä, hahmottamaan syy-seuraussuhteita sekä toimimaan yhdessä muiden kanssa. Lisäksi oppilasta rohkaistaan käyttämään omaa luovuuttaan ja kekseliäisyyttään ja ohjataan oman työnsä arviointiin.
Kestävää tulevaisuutta käsitellään kokonaisvaltaisesti ottaen huomioon ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Oppilasta herätellään arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja vastuullisuuden, ekologisuuden ja eettisyyden näkökulmista. Sen lisäksi tarkoituksena on edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia avartamalla ymmärrystä siitä, että kaikki hyvät teot ovat ympäristötekoja.

Kestävä tulevaisuus -opintokokonaisuus sisältää 10 oppitunnin laajuisen ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osioihin jaetun jaksosuunnitelman sekä Suomen varat -käsityöprojektin rungon. Kokonaisuuden kulkua on avattu yksityiskohtaisesti oppituntikohtaisissa suunnitelmissa, joissa on myös esitelty kullakin tunnilla esiin nousevat opetussuunnitelman sisällöt. Kunkin opetusryhmän prosessit ovat kuitenkin yksilöllisiä, ja siksi opettaja voi halutessaan painottaa sopiviksi katsomiaan teemoja ryhmän kiinnostusten ja tarpeiden mukaan. Jaksosuunnitelmassa on myös esitetty ohjeita opintojakson kunkin eri osa-alueen arviointiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti