keskiviikko 3. joulukuuta 2014

Kestävä tulevaisuus jaksosuunnitelma

JAKSOSUUNNITELMA (10 oppituntia)

1., 2. ja 3. oppitunti

Ekologinen kestävyys

Jakson tavoite: Perehdytään ihmisen toimintaan vaatteen valmistajana ja kuluttajana, tutustutaan erilaisiin raaka-aineisiin, niiden ominaisuuksiin ja
kierrätysmahdollisuuksiin sekä ymmärretään luonnonvaran, uusiutuvan
luonnonvaran ja uusiutumattoman luonnonvaran käsitteet.

Jakson arviointi: Jaksolla arvioidaan oppimispäiväkirjaan tuotettuja kirjoittamistehtäviä sekä ryhmätyötä. Oppimispäiväkirjaan tuotetuista tehtävistä arvioidaan oppilaan tiedonhankinnan taitoja sekä sitä, kuinka pohdinnassa käytetään opittuja käsitteitä. Ryhmätyön arvioinnissa korostetaan tiedonhakemisen taitojen lisäksi tiedon soveltamisen taitoja sekä oppilaan vuorovaikutusta ja osallisuutta ryhmässä. Ryhmätyön arviointi voidaan toteuttaa myös vertaisarviointina.

1. oppitunti:
Tavoite: Oppilas tutustuu vaatteen matkaan valmistusmaasta kaupan hyllylle Suomessa ja edelleen mitä vaatteelle tapahtuu sen poistuttua käytöstä.

Sisältö: Ihmisen toiminta vaatteen valmistajana ja kuluttajana sekä kartankäyttötaitojen harjoittelu.

2. oppitunti:
Tavoite: Oppilas saa selville mistä materiaaleista esineet tehdään, tutustuu raaka-aineiden käyttötarkoituksiin ja ominaisuuksiin sekä suunnittelee tuotteen pienryhmän kanssa.

Sisältö: Erilaiset materiaalit, niiden uudelleenkäyttö ja kierrättäminen.

3. oppitunti:
Tavoite: Oppilas ymmärtää käsitteet: luonnonvara, uusiutuva luonnonvara ja uusiutumaton luonnonvara.

Sisältö: Luonnonvaran, uusiutuvan luonnonvaran ja uusiutumattoman luonnonvaran käsitteet.


4., 5. ja 6. oppitunti

Taloudellinen kestävyys

Jakson tavoite: Oppilas ymmärtää termin kuluttajuus sekä tutustuu
keinoihin, joilla mainonta vaikuttaa kulutukseen. Oppilas oppii tunnistamaan omia kulutustottumuksiaan sekä tutustuu reiluihin merkkeihin.

Jakson arviointi: Jakson aikana täydennetään oppimispäiväkirjaa. Arvioinnin kohteena on oppilaan kyky esittää omia mielipiteitä, tunnistaa syy-seuraussuhteita ja tekemään niistä johtopäätöksiä sekä kykyä löytää yhteyksiä eri kontekstien välille. Lisäksi arvioidaan oppilaan aktiivisuutta osallistua harjoituksiin ja kykyä työskennellä erilaisissa ryhmissä. Arvioinnin kohteena on myös oppilaan kyky löytää erilaisia tietolähteitä ja arvioida niiden luotettavuutta.

4. oppitunti:
Tavoite: Oppilas ymmärtää, mitä kuluttaminen tarkoittaa ilmiönä ja käsitteenä sekä pohtii mainoksia kriittisesti.

Sisältö: Omat kulutustottumukset, mainokset ja niiden tavat vaikuttaa kuluttajaan.

5. oppitunti:
Tavoite: Oppilas ymmärtää, mistä vaatteen hinta koostuu ja mitä brändäys tarkoittaa.
Sisältö: Vaatteen hinnan määräytyminen ja brändäys.

6. oppitunti:
Tavoite: Oppilas tutustuu vihreisiin merkkeihin ja niiden arvomaailmaan.

Sisältö: Vihreät merkit ja brändäys.


7., 8. ja 9. oppitunti

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Jakson tavoite: Oppilas ymmärtää erilaisia mahdollisuuksia vaikuttaa omilla valinnoillaan lähiympäristössään. Oppilas alkaa tiedostaa omia ennakkoluulojaan ja käsityksiään, joita hän muodostaa muista ihmisistä ulkonäön perusteella.

Jakson arviointi: Jakson toiminnallisen luonteen vuoksi arvioinnin kohteena ovat oppilaan aktiivinen osallistuminen, oppimispäiväkirjassa ja oppitunneilla oman ajattelun ja pohdinnan osoittaminen sekä oppilaan itsearviointi. 

7. oppitunti:
Tavoite: Oppilas alkaa tiedostaa ihmisen taipumuksen muodostaa mielikuvia toisista ihmisistä heidän ulkoisen olemuksensa perusteella. Oppilas alkaa huomata, että ihmisen ajatukset ja teot voivat olla ristiriidassa keskenään.

Sisältö: Ulkonäköön perustuvat mielikuvat, ajatusten ja tekojen välinen suhde.

8. oppitunti:
Tavoite: Oppilas harjoittelee toisen asemaan asettumista sekä pohtii arjessa ilmeneviä ulkonäköön liittyviä konfliktitilanteita ja niissä toimimista.

Sisältö: Empatiataidot.

9. oppitunti:
Tavoite: Oppilas hahmottaa tapoja vaikuttaa pienilläkin teoilla omassa
arjessaan toisten ja omaan hyvinvointiin.

Sisältö: Arjen vaikutusmahdollisuudet.

10. oppitunti:

Kestävä tulevaisuus -jakson päättäminen

10. oppitunti: 
Tavoite: Oppilas kertaa Kestävä tulevaisuus -jakson aikana käsiteltyjä asioita ja hahmottaa jakson kokonaisuutena. Oppilas ymmärtää, että omilla arjen pienillä valinnoilla ja toiminnoilla on vaikutusta ja että pienilläkin teoilla voi vaikuttaa positiivisesti ympäristöönsä.


Sisältö: Opintojakson kertaaminen ja itsearviointi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti